Kausiveroilmoitus ja maksaminen

13.01.2015

 • Oma-aloitteiset verot voidaan ilmoittaa yhdellä ilmoituksella, kausiveroilmoituksella.
 • Arvonlisäveron palautusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan palautukseen oikeuttava arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.
 • Ilmoittamisen määräpäivät yhtenäistyvät. -Ilmoituksen tulee olla määräpäivänä perillä Verohallinnossa. Myöhässä ilmoittamisesta määrätään myöhästymismaksua.
 • Pienten yritysten ilmoitusjaksot pitenevät.

Kausiveroilmoitus

Verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteiset verot ilmoitetaan Verohallinnolle kausiveroilmoituksella.Kausiveroilmoitus (4001) (www.vero.fi)

Kausiveroilmoitus (www.vero.fi)

Kausiveroilmoituksen täyttöoppaassa on ohjeet ilmoituksen täyttämiseen ja antamiseen.  Kausiveroilmoituksen täyttöopas (www.vero.fi) 
Kausiveroilmoituksen yksityiskohtainen täyttöohje (www.vero.fi)

Verotiliohjeista  löytyy ohjeita ilmoittamiseen ja maksamiseen. Erillinen Verotiliohjeet -sivusto poistuu käytöstä 15.11.2013. Sivuston osoite on edelleen olemassa, mutta kävijä ohjautuu automaattisestiwww.vero.fi -sivuille. Kaikki verotiliä koskevat ohjeet löytyvät jatkossa vero.fi:stä. Ohjeet on koottu osoitteeseen:

Yritys- ja yhteisöasiakkaat - Verotili (www.vero.fi)

Pienille yrityksille pidennetyt ilmoitusjaksot

Pienet yritykset voivat antaa kausiveroilmoituksen ja maksaa verot kalenterivuosittain tai neljännesvuosittain.

 • Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 50 000 euroa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa.

 • Jos liikevaihto on enintään 25 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun sekä lähdeverot neljännesvuosittain.

  Lisätietoja pidennetyistä ilmoitus- ja maksujaksoista: _Hakeutuminen pidennettyyn ilmoitus_ja_maksujaksoon (www.vero.fi).

Milloin kausiveroilmoitus annetaan?

Kuukausittain ja neljännesvuosittain annettavan kausiveroilmoituksen tulee olla perillä viimeistään sen kalenterikuukauden 12. päivänä, jona kohdekauden vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava. Tämä määräpäivä koskee sähköisiä ilmoituksia. 

Paperilla annetun ilmoituksen sen sijaan tulee olla perillä Verohallinnossa jo kuukauden 7. päivänä. 

Kalenterivuosimenettelyssä olevan on annettava kausiveroilmoitus arvonlisäverosta niin, että se on perillä helmikuun 28. päivänä. 

Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä sattuu lauantaiksi, sunnuntaiksi tai muuksi pyhäpäiväksi, ilmoituksen tulee olla perillä seuraavana arkipäivänä. 

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät (www.vero.fi)

Miten ilmoitus annetaan?

Ilmoituksen voi antaa verkossa toimivassa Verotili-palvelussa tai muiden operaattorien sähköisissä asiointipalveluissa (TYVI-palvelut, Ilmoitin.fi ja Palkka.fi). Ilmoituksen voi antaa myös paperilla, mutta paperisen ilmoituksen määräpäivä on viisi päivää aikaisemmin kuin sähköisen.

Kausiveroilmoituksen myöhästymismaksu Jos kausiveroilmoitus saapuu Verohallintoon määräpäivän jälkeen, Verohallinto määrää myöhästymismaksun.

 

Yleistä kausiveroilmoituksesta

Kenen on annettava kausiveroilmoitus?

Kausiveroilmoituksen antavat arvonlisäverovelvolliset, säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat ja vakuutusmaksuverovelvolliset. Kausiveroilmoituksen antavat myös satunnaiset työnantajat silloin, kun he ovat maksaneet palkkoja, joista on maksettava ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua. Muita oma-aloitteisia veroja maksavat verovelvolliset antavat ilmoituksen, kun ennakonpidätystä on toimitettu tai lähdeveroa peritty. Arpajaisten toimeenpanijat antavat ilmoituksen, kun ovat järjestäneet arpajaisia.

Kausiveroilmoituksella ilmoitettavat verot ja niiden ilmoitus- ja maksuvelvolliset

Arvonlisäveron tietoja ilmoittavat:

 • Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen
 • Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana hakeutunut arvonlisäverovelvollinen
 • Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen
 • Porotaloudesta arvonlisäverovelvollinen (paliskunta)
 • Ulkomaalainen ilmoituksenantovelvollinen

 

Työnantajasuoritusten tietoja (Ennakonpidätys, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdevero) ilmoittavat:

 • Säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja
 • Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja
 • Eläkkeen maksaja
 • Merityötuloa maksava laivanisäntä
 • Tilityspiste

 

Muiden oma-aloitteisten verojen tietoja ilmoittavat:

Arpajaisvero: Arpajaisten toimeenpanija

Vakuutusmaksuvero: Vakuutusmaksuverovelvollinen

Ennakonpidätys puun myyntitulosta: Säännöllinen ja satunnainen puunostaja

Ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä (työ- ja käyttökorvaukset):Säännöllisesti tai satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eläkkeen maksaja, merityötuloa maksava laivanisäntä tai tilityspiste

Ennakonpidätys koroista ja osuuksista: Säännöllinen ja satunnainen TVL:n mukaisten korkojen yms. maksaja

Ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista: Julkisesti noteerattu yhtiö

Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta): Osinkojen maksaja

Lähdevero koroista, rojalteista ja puun myyntituloista (rajoitetusti verovelvollisilta):Säännöllinen ja satunnainen korkojen yms. maksaja

Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta): Säännöllinen koronmaksaja, esim. pankki

Milloin kausiveroilmoitus annetaan

Kausiveroilmoitus annetaan kohdekausittain. Kohdekausi on pääsääntöisesti kuukausi.

 • Sähköisessä muodossa annetun kausiveroilmoituksen määräpäivä on sen kalenterikuukauden 12. päivänä jona kohdekauden vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava.
 • Paperisen ja postitse lähetyn kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa sen kalenterikuukauden 7. päivänä, jona kohdekauden vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava. Huom. Kausiveroilmoitusta ei saa lähettää faksilla.
 • Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, siirtyy määräpäivä seuraavaksi arkipäiväksi.

 

Kausiveroilmoituksen voi antaa sähköisesti Verotili-palvelussa osoitteessa www.vero.fi/verotili. Jos ilmoituksen haluaa antaa paperilla, lomakkeita saa osoitteesta www.vero.fi/lomakkeet tai Verohallinnon toimipisteistä.

Kausiveroilmoitus (4001) (www.vero.fi)

Pienet yritykset, jotka kuuluvat ns. pidennettyyn ilmoitusjaksoon, ovat saaneet Verohallinnolta erillisen ilmoituksen tai päätöksen ilmoitusjakson pituudesta.

Huom. Vuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten on annettava arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus ja maksettava kyseinen vero viimeistään kalenterivuotta seuraavan helmikuun 28. päivänä. Määräpäivä on sama sähköisesti annettavalle ja paperilomakkeelle. Jos vuosimenettelyssä oleva kuitenkin lopettaa arvonlisäverollisen toimintansa tai siirtyy lyhyempään ilmoitusjaksoon kesken vuoden, on hänen annettava kausiveroilmoitus alkuvuoden arvonlisäverosta ja maksettava se viimeistään toiminnan päättymiskuukautta/vuosimenettelyn päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Kausiveroilmoitus annetaan jokaiselta kohdekaudelta, silloinkin kun

 • arvonlisäverollinen tai vakuutusmaksuverollinen liiketoiminta on tilapäisesti keskeytynyt
 • säännölliseksi rekisteröity työnantaja ei ole maksanut palkkoja
 • kohdekaudelta laskettu arvonlisävero on negatiivinen.

 

Kausiveroilmoitus on annettava, vaikka verovelvollinen olisi ilmoittanut toiminnan määräaikaisesta keskeytymisestä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Myöhässä saapuneille kausiveroilmoitustiedoille määrätään myöhästymismaksua

Jos kausiveroilmoitus saapuu myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksua 15 %:n vuotuisen korkokannan mukaan kullekin myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrälle (31.12.2012 asti 20%). Myöhästymismaksu lasketaan ilmoituksen määräpäivää seuraavasta päivästä sen saapumispäivään.

Myöhästymismaksua määrätään myös

 • lisäilmoituksella myöhässä ilmoitetulle veron määrälle
 • myöhässä saapuneelle kausiveroilmoitukselle, vaikka veroa ei tulisi maksettavaksi, esim. ei toimintaa tai ei palkanmaksua -tiedoille ja negatiiviselle veron määrälle.

 

Myöhästymismaksun vähimmäismäärä on 5 euroa verolajilta ja enimmäismäärä 15 000 euroa verolajilta.

Päätös myöhästymismaksun määräämisestä, sen perusteista ja eräpäivästä merkitään verotiliotteelle. Pyynnöstä myöhästymismaksusta saa erillisen päätöksen.

Myöhästymismaksu ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Esimerkki: Kuukausimenettelyssä oleva verovelvollinen ilmoittaa toukokuun 2011 arvonlisäverotiedot (10 000 euroa) ja kesäkuun 2011 ei palkanmaksua -tiedot myöhässä. Ilmoituksen olisi pitänyt saapua Verohallintoon 12.7.2011 ja se saapuu sähköisesti 30.7.2011. Myöhässä ilmoitetulle arvonlisäverolle 10 000 euroa määrätään myöhästymismaksua 98,63 euroa myöhästymisajalta 13.7.–30.7.2011 seuraavan kaavan mukaan:

20 x 10 000 euroa x 18 pv = 98,63 euroa
         100 x 365 pv

 

Myöhässä ilmoitetulle ei palkanmaksua -tiedolle määrätään myöhästymismaksua 5 euroa.

Huom! Jos ilmoitus olisi annettu paperilomakkeella, olisi myöhästymismaksua määrätty 8.7.– 30.7.2011 väliseltä ajalta, koska muulla tavoin kuin sähköisesti annetun kausiveroilmoituksenmääräpäivä olisi ollut jo 7.7.2011. Tällöin myöhästymismaksua olisi tullut maksettavaksi arvonlisäveron osalta 23 päivältä eli 126,03 euroa.

Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa arvioverotus ja veronkorotus

Jos kausiveroilmoitusta ei ole annettu määräajassa, Verohallinto arvioi kohdekauden veron määrän ja kehottaa verovelvollista antamaan ilmoituksen. Jos verovelvollinen ei arvioesityksestä huolimatta anna ilmoitusta, määrätään kohdekauden verot maksettavaksi arvioesityksen mukaisesti. Kohdekauden veron määrä voidaan arvioida myös silloin, kun tiedot on annettu puutteellisina tai ristiriitaisina.

Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta määrätään maksettavaksi veronkorotusta. Jos esimerkiksi kohdekauden veron määrä on arvioitu ilmoituksen antamatta jättämisen vuoksi, maksuunpannaan arvioidun veron lisäksi myös veronkorotusta. Jos arviota oikaistaan myöhemmin niin, että maksuunpantu vero poistetaan tai sitä alennetaan kausiveroilmoitustiedon perusteella, jää veronkorotusta kuitenkin maksettavaksi. Myöhästymismaksua ei tällöin määrätä.

Veronkorotus ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen.

Miten kausiveroilmoitustietoja korjataan

Jos ilmoituksenantaja huomaa kausiveroilmoituksensa tiedoissa virheen, on tiedot korjattava viipymättä. Virheelliset tiedot tulee korjata, vaikka veron määrä ei muuttuisikaan.

Jos virheen vuoksi maksettavaa veroa on ilmoitettu liian vähän tai palautukseen oikeuttavaa veroa liian paljon.

Korjaus tehdään aina antamalla lisäilmoitus virheellisenä ilmoitetulle kohdekaudelle. Tällöin kyseiselle kohdekaudelle annetaan kausiveroilmoitus, jossa ilmoitetaan virheellisinä ilmoitetuista kohdista vain muutoksen määrät. Muutoksen määrä saadaan laskemalla, kun kohdekauden kirjanpidon mukaisesta oikeasta määrästä vähennetään aiemmin ilmoitettu määrä. Huom! Jos aiemmin ilmoitettu määrä ei muutu, sitä ei ilmoiteta lisäilmoituksella uudelleen.

Jos aikaisemmin on ilmoitettu, ettei toimintaa tai palkanmaksua ole ollut, korjaus tehdään antamalla uusi kausiveroilmoitus.

Jos virheen vuoksi maksettavaa veroa on ilmoitettu liian paljon tai palautukseen oikeuttavaa veroa liian vähän

 • Korjaus voidaan tehdä ottamalla virheen määrä huomioon myöhemmässä kausiveroilmoituksessa tai ilmoittamalla muutoksen määrät lisäilmoituksella sille kohdekaudelle, jossa virhe on.
 • Korjaus voidaan tehdä myöhemmässä kausiveroilmoituksessa vain, jos virhe huomataan ennen kuin tilikauden tai kalenterivuoden viimeinen kausiveroilmoitus on annettu. Korjaus näkyy tällöin vain kirjanpidossa. Jos virhe huomataan vasta tämän jälkeen, korjaus voidaan tehdä antamalla lisäilmoitus tilikauden tai kalenterivuoden viimeiselle kohdekaudelle seuraavasti:
 • Alv-tietojen ja vakuutusmaksuverojen korjaus on tehtävä viimeistään tilikauden viimeiselle kohdekaudelle, jos ilmoitusjakso on kuukausi.
 • Alv-tietojen korjaus on tehtävä viimeistään kalenterivuoden viimeiselle kohdekaudelle, jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi.
 • Työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen korjaus on tehtävä viimeistään kalenterivuoden viimeiselle kohdekaudelle.

 

Jos kohdekaudelle ei ole annettu kausiveroilmoitustietoja lainkaan ja kohdekauden verot on arvioitu

-Korjaus tehdään antamalla kohdekauden kausiveroilmoitus, jossa on kirjanpidon mukaiset kohdekauden tiedot.

Korjaus voidaan tehdä

 • arvonlisä- ja vakuutusmaksuverotuksessa kolmen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä
 • ennakonpidätyksissä, lähdeveroissa ja sosiaaliturvamaksuissa kuuden vuoden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä
 • arpajaisverotuksessa veron suorittamista seuraavien viiden kalenterivuoden aikana.

 

Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan

Kausiveroilmoituksella ilmoitettujen verojen määrät lasketaan yhteen. Tästä summasta vähennetään palautukseen oikeuttavien verojen osuus.

 • Jos kausiveroilmoituksella on ilmoitettu negatiivista arvonlisäveroa tai muuta palautukseen oikeuttavaa veroa, sen määrän voi vähentää maksettavien verojen yhteismäärästä eikä siitä tarvitse tehdä erillistä palautushakemusta

 • Palautukseen oikeuttavan veron määrä kirjataan verotilille, kun se on Verohallinnossa hyväksytty. Tarvittaessa Verohallinto pyytää lisäselvitystä.

 • Jos kausiveroilmoituksella ilmoitettu palautukseen oikeuttava arvonlisävero tai muu hyvittävä veron määrä hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettavaksi jäävälle määrälle peritään verotilillä viivästyskorkoa kohdekauden alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään asti. Hylätystä tai osittain hyväksytystä verosta Verohallinto antaa erillisen päätöksen.

 

Kausiveroilmoituksella ilmoitettujen maksettavien verojen ja palautukseen oikeuttavien verojen erotus maksetaan Verohallinnon tilille asiakaskohtaista viitenumeroa käyttäen.

Maksaminen: Milloin vero maksetaan?

 • Maksuilla on yhtenäiset eräpäivät.
 • Maksettaessa on käytettävä pysyvää asiakaskohtaista verotilin viitenumeroa.
 • Maksaja maksaa verojen yhteissumman – Verohallinto kohdentaa maksut veroille.

Milloin verotiliverot maksetaan?

Verotiliveroja ovat kaikki kausiveroilmoituksella ilmoitettavat verot. Verotiliverojen yleinen eräpäivä on kuukauden 12. päivä. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi.

Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset antavat arvonlisäveron kausiveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron 28.2.

Veron voi maksaa verotilille myös etukäteen. Ennen eräpäivää maksetuille maksuille maksetaan hyvityskorkoa.

Vero katsotaan maksetuksi päivänä, jolloin tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä tai käteismaksu on tehty.

Verohallinnon tilinumerot verotilimaksuille

Danske Bank 891997-10000724 FI56 8919 9710 0007 24 DABAFIHH

Nordea 166030-117625 FI64 1660 3000 1176 25 NDEAFIHH

Pohjola Pankki 500001-2253504 FI35 5000 0120 2535 04 OKOYFIHH

Verotilimaksujen pankkitilit on tarkoitettu vain verotilimaksuille. Verotilimenettelyyn kuulumattomat verot maksetaan niille pankkitileille, jotka on ilmoitettu veron maksuunpanopäätöksessä.

Verotiliviite on välttämätön

Verotilimaksuja maksettaessa on käytettävä verotilin viitenumeroa. Verotiliviite on pysyvä, jokaiselle verovelvolliselle yksilöllinen numerosarja. Sen avulla Verohallinto ohjaa maksun oikean verovelvollisen verotilille.

Miten verotiliviitteen saa?

Arvonlisäverovelvollisille ja työnantajille Verohallinto lähettää verotiliviitteen ja maksuohjeen rekisteröinnin yhteydessä. Muut saavat viitteen Verotili- tai Palkka.fi-palvelusta tai ottamalla yhteyttä Verotilin neuvontanumeroon 020 697 056 (pvm/mpm).

Maksettavaa veroa ei voi valita

Maksaessaan verotiliveroa maksaja ei voi valita, minkä veron suoritukseksi maksu käytetään. Verohallinto käyttää maksun verotiliverojen suoritukseksi laissa säädetyssä järjestyksessä vanhimmasta verosta alkaen.

Milloin maksu näkyy verotilillä?

Maksutietojen välittyminen pankista Verohallintoon kestää 1 - 2 työpäivää. Verotilille maksu merkitään yleensä 2 - 3 työpäivän kuluttua maksupäivästä. Vaikka maksua ei voida kirjata verotilille heti maksamisen jälkeen, se luetaan verotilin saldossa hyväksi maksupäivästä alkaen.

Esimerkki:

Jos A maksaisi torstaina 14. päivä, maksu näkyisi verotilillä tiistaina 19. päivä, joka olisi maksupäivästä lukien kolmas työpäivä.

Verotililtä poistetun veron maksaminen

Jos vero on poistettu verotililtä perintätoimia varten, sen maksamisessa ei saa enää käyttää verotiliviitettä eikä verotilimaksujen pankkitilejä. Ohjeet veron maksamiseksi saa Verotilin neuvontanumerosta 020 697 056 (pvm/mpm). Jos vero on jo siirretty ulosottoon, se maksetaan ulosottomiehelle.

Aiheetta tai virheellisesti maksettu maksu

Jos maksamisessa on sattunut virhe, on syytä ottaa yhteyttä Verotilin neuvontanumeroon 020 697 056 (pvm/mpm), jotta maksut voidaan kohdentaa oikeille veroille. Yhteydenotto on tarpeen, jos on maksanut

 • verotilimaksun ilman verotiliviitettä
 • verotilimaksun jollekin muulle Verohallinnon tilille kuin verotilimaksujen pankkitilille
 • verotilille kuulumattoman maksun verotiliverojen pankkitilille.

 

Verotilille erehdyksessä tai aiheettomasti maksettu maksu voidaan palauttaa ainoastaan asiakkaan pyynnöstä. Palautuspyynnön voi tehdä myös sähköisesti Verotili-palvelussa.

Tilapäisiä maksuvaikeuksia?

Tilapäisten maksuvaikeuksien yllättäessä voi ottaa yhteyttä maksujärjestelyjen ja lykkäysten neuvontanumeroon 020 697 028 020 697 028 (pvm/mpm). 

Lisätietoja:

Yrityksen maksujärjestelyt (www.vero.fi)